logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013


Estat econòmic i financer

Balanç de situació a 31 de desembre de 2013

Actiu

Actiu corrent

Actiu no corrent

Passiu

Passiu corrent

Passiu no corrent

Patrimoni net


Compte de pèrdues i guanys 2013

Despeses

Despeses de personal

Aprovisionaments

Dotació amortitzacions

Altres despeses
d'explotació

Ingressos

Ingessos prestació
serveis

Altres ingressos
d'explotació


Les comptes anuals de l'exercici 2013 han estat examinades per la firma AETEC, S.L. Auditores Asociados, que ha emès un informe d'auditoria favorable.

Veure l'estat econòmic i financer del: 2012, 2011, 2010, 2009
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com