logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Estat econòmic i financer

Balanç de situació a 31 de desembre de 2012

Actiu

Actiu corrent

Actiu no corrent

Passiu

Passiu corrent

Passiu no corrent

Patrimoni net


Compte de pèrdues i guanys 2012

Despeses

Despeses de personal

Aprovisionaments

Dotació amortitzacions

Altres despeses
d'explotació

Ingressos

Ingessos prestació
serveis

Altres ingressos
d'explotació


Les comptes anuals de l'exercici 2012 han estat examinades per la firma AETEC, S.L. Auditores Asociados, que ha emès un informe d'auditoria favorable.

Veure l'estat econòmic i financer del: 2011, 2010, 2009
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com