Guies Clíniques
     núm. 8

Què són les dificultats i els trastorns de l’aprenentatge escolar? Ens referim a aquelles situacions que es manifesten per les dificultats d’aprendre adequadament habilitats com la lectura, l’escriptura i/o el càlcul matemàtic, i que no són conseqüència de trastorns del desenvolupament intel·lectual mentals severs, patologies físiques o neurològiques greus ni tampoc de la manca d’oportunitats socioculturals per aprendre o d’una mala escolarització.

Les dificultats i els trastorns de l’aprenentatge escolar són un motiu preferent de consulta psicopedagògica i afecten al voltant d’un 20% dels infants en edat escolar.

Parlem de dificultat o de trastorn de l’aprenentatge depenent de la gravetat amb que es trobin afectats els processos o desenvolupaments psicològics necessaris pel processament d’informació o de l’expressió dels coneixements adquirits. Anirà des d’una afectació lleu a una de més severa. Tots dos conceptes fan referència a una disminució del ritme o de la qualitat dels aprenentatges.

Quines són les dificultats i els trastorns de l’aprenentatge

Segons el criteri CIE-10 (classificació internacional de malalties, dècima versió) de la OMS, són:

Diagnòstic dels trastorns de l’aprenentatge escolar

L’aprenentatge sabem que no és només una qüestió d’esforç. En aquesta faceta del desenvolupament estan implicades diferents capacitats com la intel·ligència, la memòria, l’atenció, les emocions, els òrgans sensorials... Per realitzar un diagnòstic adequat hem de recaptar diferents valoracions des de diferents àmbits com són la família, l’escola, la pediatria, la neurologia i la psicologia:

 • Mitjançat l’observació i la valoració qualitativa dels processos d’execució i la valoració quantitativa dels seus resultats acadèmics realitzada pels docents que estan a càrrec de l’escolarització de l’infant.
 • A partir de la informació aportada pels pares en una entrevista on s’explorin dades del desenvolupament general de l’infant i en especial les relatives a l’embaràs i el part, al desenvolupament evolutiu del seu llenguatge i de la motricitat i de la història escolar.
 • "Les dificultats i els trastorns de l'aprenentatge afecten al voltant d'un 20% dels infants en edat escolar"

 • A partir de proves estandaritzades relatives a les capacitats que volem avaluar: de coeficient intel·lectual, de lectura, ortografia i/o de càlcul que comparin els resultats obtinguts amb els del seu grup d’edat.
 • Examen mèdic visual, auditiu i psicomotor per descartar alteracions funcionals en aquestes àrees.
 • Valoració de la situació emocional de l’infant donat que totes aquestes habilitats escolars es veuen molt afectades per factors emocionals com la impulsivitat, la motivació, l’ànim deprimit o ansiós. Alhora els mateixos trastorns són font de baixa autoestima i de dificultats en l’àrea relacional en moltes ocasions, donat que els si s’observen algunes d’aquestes circumstàncies.

Com intervenir quan detectem dificultats en els aprenentatges escolars

 • Realitzar una valoració entre els pares i els diferents professionals per dissenyar una proposta d’intervenció de forma conjunta.
 • Es recomana una intervenció psicopedagògica davant la presència dels primers indicadors de risc.
 • Les propostes d’ajut poden valorar la conveniència de fer adaptacions curriculars específiques a les àrees del trastorn, d’oferir eines i materials de suport visual dels aprenentatges, de fer ús de noves tecnologies i de regular els temps requerits per completar les tasques, que poden augmentar o bé ser més breus per no esgotar la capacitat d’atenció. És recomanable que l’aprenentatge d’aquestes àrees afectades es realitzi de forma individual o en grup reduït.
 • Proporcionar a l’infant espais i experiències en un clima estimulant, de confiança i comprensió, en el que prevalgui sobretot el fet de la comunicació de les seves vivències i sentiments per sobre de les dificultats que tingui.
 • Davant l’augment de l’ansietat i d’indicadors d’alteració de les emocions, considerar la prioritat d’establir un tractament psicoterapèutic.


Consideracions generals per a pares i docents

 • L’entrada a l’escolaritat primària pot desvetllar ansietat en l’infant degut a les exigències que li suposen d’una banda els nous aprenentatges i d’altre els estímuls i noves relacions interpersonals i grupals que s’esdevenen en l’àmbit escolar. Es donen canvis importants de creixement físic i mental davant del quals l’infant pot bloquejar-se. No volent aprendre, de forma inconscient, pot estar dient que no vol créixer.
 • Per aprendre hi ha d’haver desig i certa capacitat per enfrontar el fracàs i les frustracions. També calen habilitats com la perseverança i la concentració que van lligades al grau de maduresa neurològica i emocional. No tots els nens maduren de la mateixa forma i cal observar de quina manera encaren aquests reptes. Moltes vegades els infants ja han donat signes de la seva fortalesa o fragilitat durant altres moments vitals com ara els canvis d’alimentació, el control dels esfínters, les separacions de la mare...

  "Les capacitats han de ser ateses i cuidades tant com les dificultats, perquè potenciaran l’autoestima i l’autonomia personal"

 • Perquè el procés d’aprenentatge es desenvolupi sense dificultats és important l’estabilitat de l’entorn familiar de l’infant i que les expectatives que mostrin les figures cuidadores siguin raonables. Quan l’ambient és canviant i estressant, pot comportar alteracions en l’estat anímic del nen/a i impedir un bon estat de concentració.
 • Cal tenir molt present que el joc és una de les activitats que potencien molt favorablement els aprenentatges. Els infants aprenen lletres, números i càlcul molt més fàcilment si ho fan a partir d’experiències emocionals agradables i properes a ells.
 • No oblidar que l’infant té capacitats i no només trastorns. Les capacitats han de ser ateses i cuidades tant com les dificultats, perquè potenciaran la seva autoestima i fomentaran l’autonomia personal.

Referències bibliogràfiques

Equipament assistencial

Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Infants i Joves (UPPIJ)

Cal Muns
C. Gavà, 70-72, 08014, Barcelona
Tel. 93 490 46 22
www.spcsalut.org/sm-psico-joves

Autora de la Guia

Carme Rios. Psicòloga i Psicoterapeuta. Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d'Infants i Joves (UPPIJ). Sant Pere Claver-Fundació Sanitària.Enllaços d'interès


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03  |  info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org