lacapsula

Què fa una fundació tutelar?

L’exemple de la Fundació Lluís ArtiguesLuz Fernández. Coordinadora
Àrea Social de la Fundació Lluís Artigues

La Fundació Lluís Artigues és una entitat sense afany de lucre creada per iniciativa i amb el suport de Sant Pere Claver Fundació Sanitària i forma part del Grup Sant Pere Claver.

L

a seva missió és la de vetllar pel benestar de les persones afectades per una malaltia mental, disminucions psíquiques o malalties pròpies de l’envelliment, que hagin vist modificada la seva capacitat d'obrar per una sentència judicial i que necessiten d’un tutor o curador extern per gestionar els seus assumptes, defensar els seus drets o atendre les seves necessitats.
Quan aquesta protecció no pot ser exercida pels familiars és l’administració pública qui a través de les Fundacions tutelars ha de garantir l’atenció a aquestes persones.

En el procés judicial la sentència determina els àmbits en els que la fundació ha d’intervenir (salut, cura personal, econòmic, jurídic, etc) així com el seu abast (total o complementant la capacitat). Des de La Fundació Lluís Artigues aquesta tasca s’organitza en tres àrees: l'àrea social, l'àrea jurídica i l'àrea econòmica, per tal de donar una resposta completa.


Principals figures de protecció

El Codi Civil Català contempla les següents figures de protecció:

Per resolució judicial:

·Tutela:
figura de protecció de la persona que ostenta la representació legal de la persona tutelada en els àmbits que estableixi la sentència: personal (salut, higiene, etc) o patrimonial o en tots dos.

·Curatela: s’estableix per complementar la capacitat en aquells casos que així determini la sentència.

·Defensor judicial o Administrador patrimonial: és el càrrec transitori, nomenat pel jutjat de manera provisional durant la tramitació del procés de modificació de la capacitat, en tant no es designa un tutor o un curador. També es pot anomenar en cas de conflicte d’interessos entre tutor i tutelat o curador i persona posada en curatela i en el propi procés d’incapacitació com a lletrat defensor.

·Assistent: adreçada a persones que precisen tenir ajuda per la seva cura personal o en l’administració dels seus béns, quan tenen una discapacitat física o intel·lectual, però que aquesta no és suficient per instar una modificació de la capacitat d’obrar. És voluntària, únicament la pot sol·licitar el propi interessat. 

Sense intervenció judicial:

·Administrador patrimonial:
té com a funció l’administració del patrimoni o determinats béns rebuts mitjançant donació, herència, llegat quan el donat o testador ho hagi disposat.

·Poder preventiu: en previsió de la pèrdua sobrevinguda de capacitat, es pot atorgar un poder notarial per nomenar una persona o institució que tingui cura dels seus interessos, i també es pot determinar les circumstancies en les quals tindrà eficàcia el poder, i fins i tot les mesures de control, i les causes d’extinció del poder.

·Patrimoni protegit: es una forma de protegir econòmicament a les persones que pateixen una discapacitat intel·lectual superior al 33% o física superior al 65%, mitjançant la constitució d’un patrimoni per atendre la satisfacció de les necessitats de la persona amb discapacitat i que es forma amb les aportacions de diners, ben i drets, sense que calgui una donació o esperar a heretar. Aquest patrimoni es protegit perquè queda aïllat del patrimoni personal del beneficiari i del constituent, i sotmès a un règim d’administració específic.

 

Foto:

Què recomanen els experts? "És important que la persona participi des del principi del procés i estigui informada perquè conegui el que pot implicar"

» Abans de prendre la decisió d’iniciar el procés de modificació de la capacitat d’obrar, és aconsellable tenir la informació pertinent per valorar si realment és la opció més adequada per millorar la qualitat de vida de la persona.

» La modificació de la capacitat d’obrar només és una solució per les persones que no es poden valdre per si mateixes i quan la restricció de la capacitat suposi un benefici per ella.

» És important que la persona participi des del principi del procés i estigui informada perquè conegui el que pot implicar.

» El fet de què una persona tingui modificada la seva capacitat d’obrar no vol dir que no tingui cap responsabilitat sobre els seus actes, ni que perdi la capacitat de prendre decisions sobre la seva vida.
Per això, la fundació vetlla, d’acord amb les capacitats de la persona, perquè es respectin al màxim les seves decisions, seguint els valors de respecte, dignitat, llibertat, autonomia i confidencialitat d’’acord a la Convenció Internacional de Dret de Persones amb discapacitat, buscant sempre el màxim benefici per la persona encara que pugui generar malestar en el seu entorn.

» Estar tutelat no dóna més dret a accedir a prestacions públiques, ni a la prioritat per l’obtenció d’una plaça a un centre residencial públic.

» La fundació no disposa de recursos residencials, educatius, ni laborals propis.

» La fundació gestiona els recursos propis de la persona i també aquells ajuts i recursos públics als que pugui tenir dret.

» La fundació està integrada per professionals de diferents àmbits que fan l’acompanyament i suport a la persona,sense substituir mai a la família, però comptant amb el seu suport i col·laboració sempre que sigui possible.

» En el cas que la persona necessiti un ingrés involuntari degut a la seva malaltia, serà el jutge l’únic que el podrà autoritzar.

» La fundació disposa, durant les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, d’un telèfon d’emergències per atendre situacions d’urgència que es puguin produir.

Llegeix més articles a "la càpsula"
Visita la web de Fundació Tutelar Lluís Artigues
Veure flyer

C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org