lacapsula

Com ajudar a l'adolescent que consumeix drogues?

La importància del diàleg entre pares i fillsDr. Lluís Mauri. Psiquiatre i Psicoterapeuta.
Director de l'Institut de Docència i Recerca de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.

L'ús recreatiu, l'abús i la dependència de drogues pot afectar tant a adults com a adolescents o joves. Però és en l'adolescència quan s'inicien els consums, i la família té un paper vital que desenvolupar en la prevenció i en la intervenció quan sorgeix el problema, fomentant el diàleg i el respecte per la persona de l'adolescent.

L'

adolescència és una època propícia per a les primeres experiències sovint motivades per la curiositat, la recerca de noves sensacions i la necessitat de posar-se a prova en la construcció de la nova identitat: el primer amor, les primeres sortides, la primera cigarreta... El que s'experimenta també pot ser una manera d'introduir-se o de confirmar la seva pertinènça a un grup, pas igualment necessari en la cerca d'identitat.

Aquest període d'investigació i de dubte sol ser complicat per l'adolescent i pel seu entorn. Els seus comportaments exploratoris sovint xoquen amb les normes establertes pels adults i les transgredeixen, com veiem quan no respecten els límits horaris fixats a casa, modifiquen bruscament el seu aspecte físic, canvien de relacions... Pels adults aquestes conductes són sorprenents i trenquen la sintonia prèvia, qualificant-les sovint d'irresponsables i capritxoses. Però aquestes accions generalment són benignes i necessàries, podent-se afirmar que un cert grau de transgressió és imprescindible en l'adolescent normal i, per contra, que la seva absència pot ser un indicador d'inhibició o de bloqueig en el seu desenvolupament.

En aquestes edats sovintegen les discussions a casa. Des de la seva part adulta incipient, els adolescents poden sentir el suport dels pares com un obstacle per a la seva independència, i alhora, des de la seva part encara infantil, necessiten sentir-se recolzats per ells. És important que els pares sàpiguen navegar entre aquesta recerca d'autonomia, per un cantó, i la gran necessitat de suport familiar que encara tenen, per l'altre, els seus fills adolescents.

No hem de prejutjar el consum

En aquesta etapa i de forma inevitable, a l'adolescent se li posen a l'abast el tabac, l'alcohol i les altres drogues. Qualsevol ús de drogues psicotròpiques, fins i tot en l'etapa inicial d'experimentació i sobretot quan es tracta de productes il·legals, han de ser objecte d'atenció especial per part dels pares. Però així com el consum de cervesa o una copa de vi no fa que l'adolescent sigui un alcohòlic, l'adolescent que experimenta cànnabis de forma ocasional tampoc és un addicte a les drogues. L'experimentació en un context determinat no necessàriament implica una addicció, i no serveix de res dramatitzar el que pot ser una prova o un error. A més, el consum experimental o ocasional generalment i en la major part de casos no condueix a una escalada cap a productes més perillosos.

joves

Foto: Freepik

Per contra, el consum regular de substàncies psicotròpiques sí que presenta riscos i pot conduir a un estat de dependència. Sovint aquest consum forma part d'un conjunt de més comportaments que poden ser l'expressió d'un trastorn temporal o potser de dificultats més profundes.

La importància del diàleg

"És molt important mantenir un diàleg amb l’adolescent.
S'ha de sentir recolzat i escoltat"
Sigui quin sigui el producte que es consumeix, tant si el consum és ocasional com si forma part d'un quadre d'abús o de dependència, és molt important mantenir un diàleg amb l'adolescent. S'ha de sentir recolzat i escoltat. Si fa un abús d'alcohol o consumeix substàncies il·legals, parlant amb ell o ella podem tractar de trobar si està vivint dificultats personals, familiars, escolars o altres que l'hagin portat a tenir aquesta conducta.

En aquest diàleg és important valoritzar a l'adolescent i encoratjar-lo. És millor no centrar la discussió sobre els riscos per a la salut, doncs en aquesta edat el discurs massa alarmista té poc efecte. És preferible explicar-li que l'adolescència és un moment important per a construir la seva personalitat i el consum de drogues li pot representar un risc real de fracàs escolar o social. És comú trobar que els adolescents responen amb franquesa a les qüestions formulades pels pares si ha estat habitual fer-ho ja en la infància.

Caldrà triar el moment per abordar el tema del consum de drogues amb un adolescent. És millor sentir-se una mica incòmode al principi que no fer-ho per por a la confrontació. Els pares poden ajudar els seus fills a que siguin conscients dels riscos donant-los informació clara i precisa i acompanyant-los si cal en la cerca de solucions, quan el consum és un problema.

Com ajudar a un adolescent que consumeix drogues?

  1. Cal esperar fins que l'adolescent ja no estigui sota la influència de l'alcohol o de les drogues abans de parlar amb ell de les nostres preocupacions sobre el seu consum

  2. "Els pares poden ajudar els fills a que siguin conscients dels riscos donant-los informació clara i precisa i acompanyant-los"
  3. És important escoltar-lo sense jutjar-lo, sense dramatitzar ni emprar un to moralitzant

  4. S'ha de provar d'avaluar amb ell les raons per les que consumeix. Si ho fa servir per escapar dels seus problemes, cal parlar-ne d'aquests i trobar altres maneres alternatives de resoldre'ls

  5. Tractar de precisar on, quan, com i amb qui es consumeix pot donar pistes per la recerca de solucions

  6. Ajudar-lo a prendre consciència dels avantatges i desavantatges d'aquest ús a la seva vida

  7. Respectar el seu ritme

  8. Suggerir el parlar amb un professional de l'escola o de la sanitat, o contactar amb algun dispositiu especialitzat en el tema. Respectar si ho vol fer sol, però es pot oferir acompanyar-lo si ho necessita

  9. Reconèixer els pares les pròpies limitacions. Veure fins on es pot ajudar essent conscients que no podem fer les coses per ell o ella

Quan hi ha una forta dependència o quan els consums són un problema, no dubteu en demanar ajut extern al metge de família o a recursos especialitzats.


Enllaços d'interès


C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03
info@spcsalut.org  |  www.spcsalut.org