logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria 2013

Salut Mental

Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI-SS)

Durant l’any 2013 s’han atès 55 persones i s’han realitzat 15 incorporacions al programa, les mateixes que l’any anterior. Amb tots els pacients s’han elaborat Plans de Tractament Individualitzats consensuats amb els professionals sanitaris, de serveis socials i, sempre que ha estat possible, amb el propi pacient. S’observa un agreujament en la precarització de les condicions socials dels pacients atesos degut a la major dificultat a poder accedir a prestacions socials, actualment minvades per diverses condicions lligades a la crisi econòmica, i també a la saturació de molts dels serveis assistencials de l’àmbit sanitari. (veure gràfiques 2013).

La mitjana d’edat dels pacients atesos ha estat de 47 anys (rang: 23-72 anys). Si tenim en compte la data en què els pacients van iniciar el Programa de Seguiment Individualitzat l’edat mitjana són 45 anys (rang: 21-70 anys), el qual representa un lleuger augment de l’edat dels pacients atesos respecte l’any anterior. Hi ha una lleuger augment en el percentatge de dones ateses, els homes representen el 76% de totes les persones ateses (73% l’any anterior), i d’entre aquests el 86% tenen entre 35 i 60 anys.

Durant l’any 2013 s’han registrat 11 altes. Aquest any la causa més freqüent d’alta ha estat la defunció. Pel que fa a la resta d’altes clíniques, quatre s’han produït per derivació i vinculació dels casos al seu CSMA de manera normalitzada i per l’estabilització del recurs residencial. En tres dels quatre casos s’ha realitzat el procés d’incapacitació durant la seva estada en programa i s’ha designat una fundació tutelar de referència. L’estada mitjana al programa dels pacients que han rebut l’alta ha estat de 26 mesos, tenint en compte només els casos en què s’ha aconseguit una bona vinculació al servei.

Detectem una major dificultat per trobar recursos residencials, que han de ser per força adaptats a les característiques de persones amb trastorns mentals greus i resistents als tractaments convencionals. Només en un cas s’ha aconseguit que s’acceptés l’ingrés d’una pacient en una Residència de Benestar Social per persones amb trastorn mental sever, la resta ho han fet en recursos d’entitats no lucratives.

Detectem que tenim un conjunt de pacients que s’han quedat vinculats al nostre equip des de fa més de 3 i 4 anys, i que tenen molta dificultat a ser derivats a la xarxa de salut mental i addiccions normalitzada. Aquests pacients, que requereixen d’una atenció continuada i especialitzada, romanen a la xarxa de persones sense sostre i sovint són derivats d’un recurs a un altre, pensions, albergs, habitacions, ingressos hospitalaris... Tot sovint la intervenció es duplica o triplica, no s’aconsegueix una mínima coordinació i condueix a una pèrdua d'efectivitat i estabilització del pacient.

L’equip dóna suport a l’estratègia del Housing first ja provada a altres ciutats del nostre entorn, com Berlin, Londres, Lisboa i Amsterdam. Considerem que caldrà acompanyar-la del desenvolupament de programes de gestió de casos especialitzats per aquesta estratègia de facilitar ràpidament allotjament a les persones que ho necessiten, quan es tracta de persones amb trastorns mentals.


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2014  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com