logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)

Salut Mental

L'activitat del CSMIJ es manté en paràmetres similars als de l'any anterior amb un lleuger augment dels pacients atesos i les visites realitzades. L'augment clar de les demandes rebudes per ser atès al nostre CSMIJ: de 450 demandes el 2011 a 530 el 2012 mostren ben clarament que els menors pateixen emocionalment les situacions de tensió que viuen en el seu medi: familiar, escolar, de relació com a conseqüència de les dificultat econòmiques que pateix la societat.

Una alta proporció de la tasa terapèutica realitzada en aquest equip es desenvolupa amb els pares o familiars propers dels menors, així les visites familiars representen més del 40% del total de les visites, més del 50% de les famílies ateses realitzen algun tipus de tractament específic.

L'equip desenvolupa els Programes d'Atenció Específica als Trastorns Mentals Greus i el Programa de Suport a l'Atenció primària; una conseqüència ha estat l'increment progressiu dels pacients tractats al CSMIJ amb algun els diagnòstics de Trastorn mental greu, que el 2012 representava el 14,5 % del total dels pacients atesos, una de les ràtios més elevades de la Regió Sanitària de Barcelona. L'equip ha participat en les activitats de formació per la millora en l'atenció a les Persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (veure gràfiques 2012).

S'analitza que el desenvolupament del Programa de Suport a l'Atenció Primària, a través del qual els psicòlegs de l'equip acudeixen setmanalment a les àrees bàsiques on estan integrats els pediatres (també ho fan amb menor periodicitat psiquiatres i Treballador social), ha afavorit la detecció precoç de pacients amb trastorns severs i facilita la seva derivació a l'atenció especialitzada; CSMIJ dels mateixos. La formació i interconsulta amb els pediatres ha facilitat molt el treball integrat i la continuïtat assistencial entre nivells.

Fets destacats

El CSMIJ s'ha incorporat a la Unitat Funcional del PAE-TPI de Sant Pere Claver de manera que assumeix completament els casos que debuten entre els 14 i 16 anys; també participen en els projectes de recerca i avaluació que se'n deriven.

Els darrers anys s'està impulsant l'ús de les noves Tecnologies de manera que s'ha començat a realitzar intervencions mitjançant l'anàlisi de breus videogravacions realitzades pels pares o responsables dels menors en el seu medi natural. Professionals del l'equip estan realitzant formació especialitzada en aquest camp de les noves tecnologies, també per aprofitar les possibilitats que podria tenir la intervenció mitjançant internet.


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com