logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

Memòria
2012

Centres de Salut Mental d'Adults de Sants i Montjuïc (CSMA)

Salut Mental

Els dos Centres de salut mental d'adults han mantingut en volum i en termes generals, l'activitat assistencial amb lleugers canvis no significatius respecte l'any anterior ni en nombre persones ateses ni en el còmput general de visites realitzades. Cal tenir en compte, que l'efecte de la greu crisi econòmica a que és sotmès el nostre país ha afectat de manera important als ciutadans del nostre entorn i de retruc als equips assistencials de primera línia.

Podem destacar que, es manté un percentatge elevat d'activitat realitzada mitjançant la tècnica de la psicoteràpia grupal, que representa el 20% del total de les visites (veure gràfiques 2012). Aquesta ha estat una de les estratègies fonamentals per vetllar per una assistència de qualitat centrada en un abordatge psicoterapèutic com a eina de canvi i millora de la salut mental dels pacients atesos.

Alguns dels grups realitzats són:

Un altre 20% de les visites s'han realitzat amb les famílies, el qual mostra la importància que estem donant al treball amb les famílies dins del procés terapèutic (veure gràfiques 2012).

Aquest any s'ha integrat un grup de psicoteràpia cognitiva per pacients amb Trastorns Depressius i Distímia en el marc d'una col·laboració en recerca i tractament amb el grup del Dr. Feixas de la Universitat de Barcelona.

Els dos CSMA de Sant Pere Claver- Fundació Sanitària, Montjuïc i Sants, han impulsat per encàrrec del Pla Director de Salut Mental i Addiccions els Programes Pilot de Suport a l'Atenció Primària i de Psicosis Incipient, conjuntament amb el desenvolupament del Programa d'Atenció Específica als Trastorns Mentals Severs; com a conseqüència aquests centres s'han anat especialitzant en el tractament d'aquells trastorns mentals que impliquen més discapacitat, de llarga evolució i que necessiten un abordatge més complex i pluridisciplinar. Actualment, la proporció de pacients amb algun Trastorn Mental Sever atesos als dos centres se situa al voltant del 30% del total, el qual representa gairebé el doble de la taxa mitjana de la Regió Sanitària de Barcelona i de tota Catalunya.

Programa d'Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients

Entre els dos sectors s'han atès un total de 210 pacients, alguns des dels equips d'infantil CSMIJ i HDD adolescents, però majoritàriament ho han estat des dels dos CSMA. Durant el 2012, s'han incorporat 50 pacients al programa, coincidint amb els 5 anys de desenvolupament i coincidint amb el període en que es preveu arribar al màxim de pacients. Hem realitzat 25 altes, (veure gràfiques 2012).

S'observa una alta vinculació dels pacients al Programa, registrant-se només 5 abandonaments, i resultats clínics esperançadors, molts baixes taxes de transició a psicosi dels pacients amb Estats Mentals d'Alt Risc i ús de recursos hospitalaris molt baixos dels pacients amb Primers episodis o en període crític.

A nivell assistencial, podem remarcar la importància progressivament creixent en els processos psicoterapèutics dels grups multi-familiars on participen usuaris i els seus familiars més propers constituint trobades de fins a 25-30 persones.

Els equips participen en diversos estudis de recerca relacionats amb aquesta població en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i també amb la Comissió Pedagògica i de Seguiment el PAE-TPI.

Els equips del PAE-TPI de Sant Pere Claver van participar a la Jornada Anual del Programa: L'atenció als trastorns psicòtics incipients en les experiències del Regne Unit i de Catalunya.

Programa de Suport a l'Atenció Primària de Salut

Actualment, l'activitat que realitzen els professionals psiquiatres i psicòlegs a les àrees bàsiques del sector representen unes 4000 visites i uns 1700 usuaris, això és, aproximadament, el 25% de les visites i dels pacients atesos en un any.

La ràtio de visites per pacient atès dins del programa és molt menor a la de l'activitat realitzada al CSMA, procurant un abordatge breu i rederivació a metge de capçalera derivant o a especialitzat del CSMA.

Es realitza una important tasca de suport als professionals de l'atenció primària de salut mitjançant els espais d'interconsulta, formació i assessorament.

En el marc d'aquest Programa, els equips estan desenvolupant un nou projecte destinat a l'atenció a les necessitats psicològiques pròpies de la gent gran, així s'estan desenvolupant grups psicoterapèutics per gent gran, a la majoria de les ABS del sector.

Destacarem la realització dels Grups d'Atenció a la Demanda (diagnòstic, avaluació i psicoteràpia breu de 8 sessions) i els Grups per l'elaboració de situacions d'estrès laboral


Programes: CSMA | CSMIJ | HdD | UPPA | UPPIJ | EAM | SAPPIR | PSI
© Sant Pere Claver 2012  |  Avís legal  |  Mapa del lloc disseny: martasdesign.com